Založ si blog

Otvorený list Slovenskému národu: My sme štát, republika! My sme prezident! My sme premiér aj národná rada! 

Hrdý národ Slovákov a Sloveniek, obraciam sa na Vás s prosbou k ukončeniu nášho vlastného spoločného starodávneho marazmu a delenia sa na dobrých, zlých, liberálnych, konzervatívnych, veriacich, neveriacich, pravých a ľavých.

Nastala doba, ktorá bola spomínaná v textoch našich národných dejateľov ale aj dávnych predkov. Že príde čas, kedy bude silno skúšaná naša národná jednota, kedy bude testovaná odolnosť našich hraníc nášho štátu, hlavne našich ľudských hraníc ako národa. Predovšetkým, že príde čas, kedy bude preverená ochota každého z nás zabojovať za budúcnosť našich hodnôt, ktoré si posúvame v našich starých rodoch, ktoré však nie sú len národné a kresťanské.

Naše hodnoty majú omnoho hlbšie korene, hlbšie ako akákoľvek cirkev a národ sveta, pretože sú založené na viere v lepšie zajtrajšky. Zajtrajšky, ktoré si vybudujeme nie zajtra, ale len dnes, našimi pozitívnymi svetskými skutkami, ktoré odzrkadlujú dobrotu ľudského srdca a dobrotu ľudských ideálov, ktoré sú prítomné od počiatku tohto sveta.

Nás Slovákov vždy spájala spolupatričnosť a ochota si pomáhať, zdieľať zo seba to najlepšie a byť silný vo svojom srdci, vo svojej rodine, vo svojom domove, vo svojej komunite, vo svojom štáte a tak byť pravým obrazom sily a jednoty človeka tu na zemi. Nech už verí každý vzniku človeka akokoľvek, nemalo by nás to rozdeľovať v rozličných vierach, ale naopak spájať v tom, že aj keď sme všetci z mäsa a kostí, každý z nás v sebe nosí iný, jedinečný odtieň ľudskej krásy a ľudskej sily.

A práve túto našu silu by sme mali kultivovať k tomu, aby sme ako národ spolupracovali a pomáhali si. Aby sme zdieľali medzi sebou nie len tie dobré a svetlé stránky seba, ale aby sme aj tie temné stránky, kvôli ktorým dnes vzniká medzi nami svár, vedeli navzájom prijať a tak sa od seba učili, ako zvládať aj to nepríjemné a temné v našich životoch a to s vierou, že nikdy na to nie sme sami, že vždy existuje spôsob ako to zvládnuť, ako sa inšpirovať silou iného človeka, ktorý to zvládol predo mnou. To nás spája viac, ako naša vlajka a naša ústava, ktoré sú len moderným potvrdením nášho národného uvedomenia ako národa Slovákov so spoločným koreňmi v našich starých rodoch.

Nikoho nespasí boh, ani viera v niečo nadprirodzené. To čo nás spasí sa nachádza práve v tomto dnešnom dni, v možnostiach tohto dňa, v možnostiach interakcii s ľuďmi v dnešnom dni a v prirodzenom plynutí času a chápania súvislostí toho čo sa práve deje v našich životoch, aby sme sa dokázali poučiť a posunúť sa spolu k lepším zajtrajškom

Dôležité sú naše každodenné skutky, náš každodenný prístup k tomu, čo sa nám deje a hlavne to, ako na to reagujeme, ako sa na základe toho rozhodujeme a ako hlavne potom konáme voči sebe a iným. Pretože len  z toho je potom možné badať výsledky v našich životoch.

Každý robí chyby a cez naše vlastné chyby sa dostávame bližšie k tomu, kto sme a kam patríme. Chyby nás učia ako byť lepším, mocnejším, silnejším. Je len na nás ako v každom ďalšom dni tieto uvedomenia a poučenia sa z vlastných chýb a nedostatkov, prejavíme a začneme žiť silnejšiu podobu nás samých.

Takúto silu máme aj spoločne ako Slovenský národ, keď sa tak začneme opäť správať, keď si odpustíme chyby, ktoré nás doviedli do tohto marazmu odovzdania sa iným.

Nie sme výbojní, mocenskí a neuzrupujeme si nároky na územia a zdroje iných. No postupne sme zodpovednosť za nás prenechali iným a spoliehali sa, že sa o nás tí druhí aj postarajú. Že sa postarajú o našu zem, našu vlasť, náš štát a tým aj o naše rodiny a naše deti. Veľmi sme si zvykli takto žiť. No doba nás tlačí, aby sme si zobrali zodpovednosť späť do našich životov ako prirodzenú súčasť nás samých. Aby sme sa opäť všetci spolu stali štátom, prezidentom, národnou radou, orgánmi správy, bezpečnosti, spravodlivosti, celistvosti, súdržnosti a sebestačnosti.

Prosím , opustime spôsob žitia vo forme čakania, že niekto iný to spraví za nás , že niekto iný to zabezpečí, že niekto iný bude dosť silný aby sa o nás postaral.

Nikto nikdy nebude tak silný, aby prekryl dieru v ne-sile nás ostatných. Naopak tieto diery veľmi radi využijú práve tí, ktorí chcú naše slabosti, naše potlačené vedomie seba, použiť proti nám a zneužiť našu silu a dobrotu pre svoje účely.

Národ je funkčný len vtedy, keď každý pozná svoju úlohu v ňom a každý pre svoju komunitu zdieľa seba v tom najlepšom čo dokáže. Len takouto vzájomnosťou dokáže komunita a náš národ spoločne, spätne za svoju prácu a pomoc, pre všetkých zabezpečiť zázemie, bezpečnosť, sebestačnosť vo všetkých ohľadoch, celistvosť, podporu a peknú budúcnosť.

 

Ako sa teda práve dnes môžem cítiť ako Slovák ?

Ako môžem dnes pomôcť svojmu národu ?

Ako môžeme spolu pomôcť zachovať naše národné hodnoty a tradície pre naše rody a našich potomkov ?

 

Najskôr potrebujeme dostať späť do svojich rúk svoj štát, svoju republiku. Ten určuje v modernej spoločnosti územnú celistvosť pre národ a jeho tradície. Len cez nástroj, ktorým je štát, sa v dnešnej dobe môžeme ako národ zachovať do budúcnosti. Preto by mala byť naša Slovenská republika, pre každého človeka, ktorý sa cíti byť Slovákom prvoradý v každom jednom dni. Prvoradý v tom, ako sa správam v každej chvíli k sebe a k ostatným. Každý má iné možnosti ako môže pomôcť svojmu národu a každý by to mal robiť iba ak to tak cíti, bez toho aby očakával, že mu niekto za to má zaplatiť, či ďakovať, alebo inak byť vďačný, na začiatok.. Iba ten kto sa ako Slovák cíti, je ochotný každý deň niečo spraviť pre seba a svoju komunitu v ktorej každý deň žije. Ten kto chce štát len využívať, lebo pozná diery v systéme, cez ktoré to je možné, ten len ťažko pochopí význam štátu pre komunitu, pre národ. Takto sa každý deň dokážeme spájať medzi sebou bez toho aby sme ihneď museli najskôr zakladať akékoľvek záujmové spolky či združenia. Tieto vzniknú ako dôsledok konania človeka, ľudí pre svoj vlastný život a nie ako príčina ku konaniu takýmto spôsobom. Túto skúsenosť už máme za sebou ako nefunkčnú. Je potrebné, aby ten kto žije na území nášho štátu, našej republiky, bol rovnocenný vo svojich právach a povinnostiach. Rovnako tak, aby kultivoval a rozvíjal sociálne cítenie k tým, ktorí potrebujú pomoc a ochranu. Tí, ktorí by mali záujem využívať, zneužívať, obchádzať takýto zavedený systém spolunažívania tým, že by chceli obchádzať spolu vytvorené pravidlá pre život vo vzájomnosti, mali by dostať šancu pochopiť význam slobody a povinnosti ju chrániť pre blaho všetkých. Nie však nútením k zmene, lebo pravidlá …… ale príkladom toho, ako zmena nastáva na základe vnútorného chcenia budovať niečo pre prospech seba a ostatných.

 

Ako teda zobrať štát do vlastných rúk ?

 

Určite nie prevratom, či už vojenským, alebo občianskym. Dnešný duch doby si žiada prejavenie seba samých do takej miery, aby každý v tom v čom je dobrý a čomu sa rozumie, v čom má prejavené dobré schopnosti, začal každý deň tvoriť svoj štát v sebe, aby sa stal štátom na mieste kde býva. Štát tvorí každý občan, každý človek cítiaci sa ako Slovák. Je potrebné zrušiť tú divnú predstavu, že voľby sú k tomu, aby týmito voľbami vznikol nejaký štát vedený nejakými politikmi zastupujúcimi „naše záujmy“ na nasledujúce 4 volebné roky. To je blud a chiméra, ktorej sme uverili.

My, každý jeden Slovák na tomto našom kúsku zeme, tvoríme náš spoločný štát, preto sme každý z nás aj prezidentom, premiérom, národnou radou a všetkými orgánmi štátu. Pretože sme to my, ktorí sa rozhodujeme v nami odsúhlasených demokratických voľbách, vyčleniť zopár z nás, aby riadili veci verejné, ktoré majú byť pre prospech nás všetkých.

A keďže sme robili chyby a urobili sme ich mnoho za posledné dekády, prišli sme o veľkú časť našich práv a slobôd, našich zdrojov v rôznych oblastiach nášho života, či už nerastných zdrojov, prírodných zdrojov, priemyselných a výrobných zdrojov, bankových zdrojov, zdrojov svojej sebestačnosti, zdrojov svojej celistvosti , bezpečnosti a zdrojov pre náš spoločný intelektuálny a duchovný rast.

 

Preto jediným riešením, ako znova na ďalšie dekády neupadnúť do ešte hlbšieho marazmu, roztrieštenia, straty suverenity a identity ako národa, je to, aby sme sa každý jeden z nás na území Slovenska, ktorý sa cíti byť Slovákom, každý jeden deň začali pozerať na to, čo môžem urobiť práve dnes pre Slovensko, pre náš suverénny kus zeme. Môže to byť zodvihnutie plastového sáčku zo zeme, cez kontrolu dodržiavania výkonu mandátu zvoleného poslanca v parlamente, až po vytvorenie niečoho čo bude pripomínať ducha doby našim potomkom, aby sa poučili z našich chýb a neopakovali ich. Každý jeden z nás je dôležitý v súvislosti toho, kam sa môžeme spolu posunúť do, pre náš život príjemnejších zajtrajškov.

Aby každého človeka bavilo ráno vstať a robiť to čo ho napĺňa.

Keď sa každý jeden z nás bude správať z časti ako zodpovedný prezident, poslanec národného parlamentu, predseda VÚC, primátor, starosta, vo svojej obci, meste, rodine, práci a vo všetkých oblastiach nášho spoločného života, len potom tu budeme žiť spokojne. Nezabúdajme, pretože to my, všetci Slováci, ktorí sme občanmi nášho štátu, našej republiky, tvoríme výkonnú moc tohto štátu a ten kto tak nežije, odovzdáva túto moc mimo seba a stáva sa ovládaný.

Preto, aj keď sa chybne rozhodneme, môžezme kedykoľvek zmeniť názor a do výkonnej moci zvoliť toho, kto ju bude používať výhradne pre prospech nášho národa a kto bude skutočne náš národ zastupovať vo všetkých národných otázkach.

Začnime preto písať sťažnosti, listy, žiadosti, začnime sa pýtať politikov v parlamente a iných zastupiteľstvách, ako sa používajú naše dane, ako k nám prúdia vo forme služieb pre občanov, ako sa investuje do rozvoja nášho štátu, do rozvoja nášho národného povedomia. Ako rastie hrubý domáci produkt šťastia každého občana Slovenska.

Domáhajme sa nápravy chybných rozhodnutí našich zástupcov a domáhajme sa aj výkonu trestu za zneužitie našej dôvery. Každému dať šancu napraviť svoje chyby výkonom určeného trestu za vedomé zneužitie zdrojov a prostriedkov našej republiky.

 

Nech sa naše protesty proti nami zvoleným zástupcom od prezidentského paláca, premiéra, cez parlament až po samosprávy, sa stanú hlavne žiadosťou o nápravu nesprávneho, protiprávneho, protiústavného konania.

Každý, aj zvolený zástupca nás všetkých, môže zísť občas z cesty. Sme predsa len ľudia. Práve preto je našou občianskou povinnosťou, vysloviť náš nesúhlas a protest k náprave konania zastupujúceho občana politika v parlamente či samospráve.

Takéhoto zástupcu viažu k výkonu zastupiteľskej funkcie zákony a ústava Slovenskej republiky a preto okrem výhod, sú pre neho platné aj dôsledky plynúce z porušenia všeobecne záväzných pravidiel vo forme našich spoločných zákonov. Pokiaľ nami zvolení zástupcovia z tejto cesty zídu, je našou povinnosťou ich na to upozorniť demokratickým spôsobom vo forme protestu a nesúhlasu a pokiaľ nevykonajú promptnú nápravu a nechcú sa vrátiť späť na cestu ústavy, zákona a poriadku, musia im byť vymerané zákonné dôsledky za ich konanie a je našou povinnosťou ich demokratickým spôsobom nahradiť novým zvoleným zástupcom s takou integritou a citom pre spoločný národ, aby zároveň odzrkadľoval poučenie sa z chyby predošlej voľby.

 

Preto je potrebné opäť po nejakom čase oprášiť naše národné zákony tak, aby sme mali väčšiu kontrolu nad vecami verejnými a väčšiu kontrolu nad volenými zástupcami a aby odzrkadlovali našu vlastnú vôľu sa mať lepšie vo vlastnom štáte. To samozrejme bude brané s nevôľou, pretože moc je opojná a ťažko sa zbaviť návyku vládnuť beztrestne, ale každá zmena istým spôsobom bolí, hlavne taká, ktorá má človeka, národ pod dlhej dobe nečinnosti postrčiť zo zatuchnutej stagnácie a prepadu hodnôt do krajších zajtrajškov.

 

Ing. Jozef Žarnovičan

10.6.2020

 

Žiadosť na ministra obrany Naďa k opatreniam proti šíreniu Covid-19 na vojenských cvičeniach NATO na slovensku v r. 2020 / Prevencia pred 2. vlnou Covid-19

05.07.2020

Žiadosť je vo veci zabezpečenia opatrení proti šíreniu Covid-19 v rámci spoločných medzinárodných cvičení Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ozbrojených síl členských štátov aliancie NATO, na území Slovenskej republiky, s dopadom na možné šírenie nákazy Covid-19 u civilného obyvateľstva Slovenskej republiky. Aj keď sa v nedávnej dobe výrazne [...]

Žiadosť na ministerku Milanovú k zverejneniu financovania mimovládneho sektoru a revízie výdavkov s ohľadom na rozvoj Slovenskej kultúry !

28.06.2020

Pani ministerka kultúry Natália Milanová, Píšem Vám na základe medializovaných informácii o Vašom osobnom stretnutí s predsedom Matice Slovenskej ohľadom ustanovizne o fungovaní, činnosti a financovaní Matice Slovenskej. Z výsledku tohto stretnutia je zrejmé, že Vás vedenie Matice nepresvedčilo o zmysluplnosti ich poslania a vynaložených prostriedkov pre [...]

Odpoveď Ministerstva obrany SR k zriadeniu cudzích základní na Slovensku k 26. 6. 20 + doplňujúce otázky !

27.06.2020

Vážený pán riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov Ministerstva obrany SR, na základe môjho listu s otázkami na ministra obrany Jaroslava Naďa, zo dňa 16.6.2020 sa chcem ďalej informovať v tejto veci. Otázky smerujem priamo na ministra obrany SR Jaroslava Naďa. ( Na konci článku sa nachádza celá odpoveď MOSR ) Moja pôvodná otázka z 16.6.2020: Bod [...]

veroniak remišová

Remišová: Za ľudí je v parlamente jediná seriózna stredová strana

03.08.2020 21:00

Veronika Remišová nevidí dôvod, aby sa strana Za ľudí musela spájať s inými politickými subjektami.

juan carlos

Bývalý kráľ Juan Carlos oznámil, že opúšťa krajinu

03.08.2020 19:29

Juana Carlosa v súčasnosti vyšetruje španielsky Najvyšší súd v súvislosti korupčnými aktivitami.

požiar hasiči bratislava

Bratislavskí hasiči zasahujú pri požiari na Rožňavskej ulici

03.08.2020 17:37

Na mieste zasahuje 21 hasičov s 5 kusmi hasičskej techniky. Pozrite si video.

Ján Hrubala

Vo výberovom konaní na post predsedu ŠTS získal najviac bodov Hrubala

03.08.2020 15:34

Ministerka spravodlivosti Kolíková si teraz môže a nemusí z úspešných uchádzačov vybrať nového predsedu.

Jozef Žarnovičan

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 9
Celková čítanosť: 71893x
Priemerná čítanosť článkov: 7988x

Autor blogu

Kategórie