Založ si blog

Žiadosť na ministerku Milanovú k zverejneniu financovania mimovládneho sektoru a revízie výdavkov s ohľadom na rozvoj Slovenskej kultúry !

Pani ministerka kultúry Natália Milanová,

 

Píšem Vám na základe medializovaných informácii o Vašom osobnom stretnutí s predsedom Matice Slovenskej ohľadom ustanovizne o fungovaní, činnosti a financovaní Matice Slovenskej.

 

Z výsledku tohto stretnutia je zrejmé, že Vás vedenie Matice nepresvedčilo o zmysluplnosti ich poslania a vynaložených prostriedkov pre fungovanie celej organizácie.

 

To či máte odborné vzdelanie, možnosti a schopnosti k posúdeniu stavu takejto organizácie, ich súvahy a prínosu pre spoločnosť nie je dôležité, pretože k takémuto rozhodnutiu musí pristupovať odborná komisia zložená z odborníkov, ktorí majú byť vyberaní na základe národno-prínosového meradla a nie podľa príslušnosti k aktuálnej vládnej moci, preto som rád, že chcete zriadiť komisiu ktorá to posúdi.

 

Mňa ako občana Slovenskej republiky zaujíma však fakt, ako stojí Matica Slovenská popri iných organizáciách mimovládneho sektoru, teda sektoru, ktorý je financovaný z verejných zdrojov, daní občanov Slovenskej republiky.

 

Tieto informácie potrebujem ako občan Slovenskej republiky a ako platca daní z ktorých je financované aj Vaše ministerstvo, aby som sa dokázal relevantne rozhodnúť ako občan, či Vaše rozhodnutie o obmedzení financovania Matice Slovenskej je relevantné a či teda spadá pod verejný spoločenský záujem, alebo ide o nezodpovedné rozhodnutie založené na protinárodnej ideológii z čoho je potrebné vyvodiť patričné opatrenia.

Z toho sa pre moju úplnú informovanosť vynorili ďalšie otázky nižšie.

 

Je pozitívne, že chcete zriadiť odbornú pracovnú komisiu ktorá sa bude venovať dodatočným požiadavkám ustanovizne a možným úpravám zákona o Matici slovenskej, pretože to teda znamená, že by takto sa malo pristupovať ku všetkým organizáciám dotovaným z verejných financii a nie len na ministerstve kultúry.

 

Rovnako kvitujem, že ste otvorili otázku vulgarizácie verejného diskurzu, ktorý je dnes v spoločnosti dovoľovaný aj na miestach, kde by mala vládna moc tvrdo zasiahnuť. Nie je predsa možné aby fungovala na území Slovenskej republiky akákoľvek protinárodná, protislovenská aktivita, vo forme akejkoľvek organizácie, skupiny ľudí, či už na úrovni vládnej moci, no predovšetkým na pôde mimovládneho sektoru.

 

Rovnako kvitujem Vašu ochotu pozrieť sa na to a konečne riešiť to, čo Vaši predchodcovia nemali vôľu a to kvalitne, nie len ekonomicky, ale hlavne na základe meradla národného prínosu a národného záujmu, teda prínosu pre občanov Slovenskej republiky, vykonať revíziu štátnych výdavkov pre všetky dotované organizácie na Slovensku, spadajúce pod ministerstvo kultúry.

 

Tiež je pozitívne, že ste vyjadrila ochotu, že by bolo potrebné sa dištancovať od ekonomických a morálnych zlyhaní bývalého vedenia v Matici Slovenskej. Pokiaľ ste to poradila vedeniu Matice Slovenskej, určite tento prístup budete aplikovať aj na ministerstve ktoré aktuálne vediete. Preto verím, že akékoľvek ekonomické a morálne odchýlky, ktoré odvádzajú od prínosu pre Slovenskú spoločnosť, maximálne zefektívnite a dáte na pravú mieru s národným záujmom.

 

Pretože ako ste povedali, je dôležité, aby organizácie, ktoré poberajú štátne dotácie boli pronárodné, pracovali s faktami a nie konšpiráciami.

Peniaze občanov Slovenskej republiky, by mali smerovať do regiónov medzi ľudí a nemali by sa strácať niekde na ústrediach organizácii bez adekvátnych preukázateľných výsledkov pre Slovenskú spoločnosť a rozvoj jej kultúry.

Tiež je dôležité, aby štátne financie, verejné financie, teda financie z daní občanov Slovenskej republiky, boli smerované efektívne, prevažne do pronárodných aktivít a aktivít podporujúcich regióny v ktorých žijú občania Slovenskej republiky.

 

Tiež, aby menšiny aj iných národností na území Slovenskej republiky mali taký priestor pre svoju kultúru, aký dávajú našim občanom ako menšine na území ich domovského štátu ako národnosti Slovákov žijúcich mimo SR. Aby teda platil princíp vyrovnania, to by mala byť jedna z Vašich domén, aby sa Slovenská kultúra mohla rozvíjať nie len u nás ale aj v iných štátoch, kde žijú Slováci tak, ako dovoľujeme rozvíjať kultúru iných menšín na našom území.

 

Tiež by bolo dôležité, aby sa ustanovil ukazovateľ, merateľný spôsob pri prerozdeľovaní verejných zdrojov ako dotácii pre organizácie, na základe ktorého by sa stanovil stupeň „ „kľúčovosti národnej inštitúcie“ či stupeň „ národného záujmu“ v prípade aktivít Vášho ministerstva ako aj aktivít podporovaného mimovládneho sektoru.

 

Tiež je dôležité, že ste otvorila otázku menšín, teda minority na území Slovenskej republiky, pretože tak ako je na dualite postavený celý tento svet, tak nemôžete opomenúť aj majoritu, ktorou je Slovenský občan so Slovenskou národnosťou. Pretože, aby mohli byť minority podporované a chránené, musí najskôr byť podporovaná a chránená majorita, ktorá produkuje zdroje a možnosti k tomu, aby na jej území mohla minorita bezpečne a zabezpečene žiť a zachovávať v komunitách aj svoju kultúru.

 

Preto Vás žiadam pani Natália Milanová , ako občan Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ako ministerku kultúry Slovenskej republiky o sprístupnenie a zverejnenie informácii vo forme odpovede na emailovú adresu z ktorej zasielam tento list :

 

1., Žiadam Vás o zverejnenie informácii o všetkých inštitúciách, organizáciách, občianskych združeniach a iných skupinách v akejkoľvek organizačnej zložke, ktoré poberajú finančné zdroje zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ministerstva kultúry, či už priamo, alebo v spoločnom financovaní s iným ministerstvom, či štátnou agentúrou.

 

2., Žiadam o informácie, na základe čoho bol a je určovaný objem finančných prostriedkov pre danú organizáciu. Aké boli dôvody k poskytnutiu finančných prostriedkov.

 

3., Aký je spôsob kontroly nad vynakladaním týchto finančných prostriedkov pre mimovládne organizácie, občianske združenia, iné organizácie.

 

4., Na základe čoho bolo rozhodnuté, že daná organizácia má právo na poberanie verejných financií vo forme príspevku alebo inej finančnej či nefinančnej forme?

 

5., Žiadam o zverejnenie dokumentov, ktoré jasne deklarujú spôsob, akým boli vynaložené poskytnuté verejné zdroje pre tieto organizácie a akým spôsobom boli smerované pre prínos do rozvoja Slovenskej spoločnosti a ako poskytnuté financie prispeli k zachovaniu a rozvoju Slovenskej kultúry.

 

6., Žiadam Vás o zverejnenie výsledku rokovaní s ostatnými organizáciami financovanými z verejných zdrojov, okrem Matice Slovenskej, a to za účelom získania informácii, či bol z Vašej strany primeraný záujem zhodnotiť finančnú rentabilitu poskytovania verejných zdrojov aj u ostatných dotovaných organizácii v celom mimovládnom sektore tak, ako bolo u Matice Slovenskej.

 

7., Žiadam o zverejnenie konkrétnych súm v eurách alebo inej poskytnutej mene, pre všetky dotované organizácie z verejného rozpočtu, prostredníctvom ministerstva kultúry a pod ministerstvo spadajúcich agentúr.

Žiadam Vás o zverejnenie hodnotiacej správy, dokumentu v ktorom je jasne deklarované, koľko prostriedkov, na aké aktivity, akej organizácii išli peniaze z účtu ministerstva kultúry v predošlom volebnom období a v období od prebratia rezortu MKSR Vašou osobou.

 

8., Žiadam o zoznam poskytnutého hnuteľného a nehnuteľného majetku vo forme darov, nájmov, predajov pre akúkoľvek mimovládnu organizáciu, ktorá v minulosti bola financovaná, alebo je financovaná z verejného rozpočtu štátu. V prípade nájmov a predajov, žiadam o zverejnenie príslušných zmlúv. V prípade zmlúv beriem do úvahy vyhradenosť informácii, preto žiadam o zverejnenie tých zmlúv, ktoré nespadajú pod vyhradenosť, či stupeň utajenia. Túto skutočnosť, ktoré zmluvy sú utajené, žiadam v zozname a označiť ako nedostupné pre verejné posúdenie relevantnosti a tiež žiadam dôvod ich utajenia.

 

9., Z rozpočtu ministerstva ide vyše 20 miliónov Eur na financovanie RTVS, preto žiadam o zverejnenie financovania RTVS a dôvodovej správy, ktorá detailne rozoberá financovanie RTVS. Rovnako žiadam všetky dokumenty, ktoré deklarujú akým spôsobom a v akej efektivite boli vynaložené verejné zdroje pre fungovanie inštitúcie RTVS. Žiadam o všetky dostupné dokumenty, v ktorých je jasne deklarované, ako bol zohľadnený pronárodný prínos pre rozvoj Slovenskej kultúry a kultúry iných menšín na Slovensku v parite prislúchajúcej majorite a minorite obyvateľstva na území Slovenskej republiky.

 

10., Žiadam o hodnotiacu správu, iný dokument, štúdiu, analýzu, ktorá jasne deklaruje, ako boli, sú a ako sa plánujú vynakladať finančné aj nefinančné zdroje Ministerstva kultúry SR, k zachovaniu kultúrnych pamiatok, kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky, či už priamo alebo prostredníctvom mimovládneho sektora, organizácii.

 

11., Žiadam o hodnotiacu, revíznu správu vynaložených finančných prostriedkov pre všetky dotované organizácie na Slovensku, spadajúce pod ministerstvo kultúry.

 

12., Žiadam o zoznam kultúrnych pamiatok, zoznam toho čo je deklarované ako kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky a všetky verejne dostupné dokumenty k tomu ako bola vykonávaná starostlivosť o túto oblasť verejného záujmu financovaného z daní Slovenských občanov.

 

13., Žiadam o kompletnú dokumentáciu ku všetkým mojim otázkam na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 

Keďže očividne zastávate model ekonomickej efektivity vynakladania verejných zdrojov podobne ako v biznis oblasti v súkromnom sektore, tak som presvedčený, že tak ako v podnikaní ide o aktivity vedúce ku generovaniu zisku pre danú spoločnosť podľa jej cieľov a zamerania, tak to isté meradlo bude použité aj pri aktivitách na Vám zverenom ministerstve. A teda, že Vaše aktivity ako ministerky kultúry, budú smerovať ku generovaniu zisku pre Slovenských občanov.

Keďže však kultúra nie je štandardný ekonomický model, tak verím, že chápete, že ziskom pre Slovenských občanov je hájiť národný záujem, financovať rozvoj kultúry na Slovensku a teda, že budete generovať zisk v podobe zachovania kultúrneho dedičstva, rozvoja Slovenskej kultúry na Slovensku a jej prínos pre ďalšie pokolenia.

 

Zasláné dňa 28.6.2020 na mailové kontakty ministerky kultúry MKSR.

 

 

 

 

Žiadosť na ministra obrany Naďa k opatreniam proti šíreniu Covid-19 na vojenských cvičeniach NATO na slovensku v r. 2020 / Prevencia pred 2. vlnou Covid-19

05.07.2020

Žiadosť je vo veci zabezpečenia opatrení proti šíreniu Covid-19 v rámci spoločných medzinárodných cvičení Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ozbrojených síl členských štátov aliancie NATO, na území Slovenskej republiky, s dopadom na možné šírenie nákazy Covid-19 u civilného obyvateľstva Slovenskej republiky. Aj keď sa v nedávnej dobe výrazne [...]

Odpoveď Ministerstva obrany SR k zriadeniu cudzích základní na Slovensku k 26. 6. 20 + doplňujúce otázky !

27.06.2020

Vážený pán riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov Ministerstva obrany SR, na základe môjho listu s otázkami na ministra obrany Jaroslava Naďa, zo dňa 16.6.2020 sa chcem ďalej informovať v tejto veci. Otázky smerujem priamo na ministra obrany SR Jaroslava Naďa. ( Na konci článku sa nachádza celá odpoveď MOSR ) Moja pôvodná otázka z 16.6.2020: Bod [...]

Žiadosť na ministra obrany Jaroslava Naďa o sprístupnenie informácii o rozmiestnení amerických základní, vojsk, vojenskej techniky na Slovensku a ich presunov na území Slovenskej republiky a dôvody pre vyvedenie vojakov OSSR do pobaltských štátov.

16.06.2020

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov žiadam ministra obrany Jaroslava Naďa o sprístupnenie informácii vo forme odpovede na nasledujúce otázky : 1., Existuje zmluva, zmluva o budúcej zmluve, memorandum o porozumení alebo iný dokument, [...]

veroniak remišová

Remišová: Za ľudí je v parlamente jediná seriózna stredová strana

03.08.2020 21:00

Veronika Remišová nevidí dôvod, aby sa strana Za ľudí musela spájať s inými politickými subjektami.

juan carlos

Bývalý kráľ Juan Carlos oznámil, že opúšťa krajinu

03.08.2020 19:29

Juana Carlosa v súčasnosti vyšetruje španielsky Najvyšší súd v súvislosti korupčnými aktivitami.

požiar hasiči bratislava

Bratislavskí hasiči zasahujú pri požiari na Rožňavskej ulici

03.08.2020 17:37

Na mieste zasahuje 21 hasičov s 5 kusmi hasičskej techniky. Pozrite si video.

Ján Hrubala

Vo výberovom konaní na post predsedu ŠTS získal najviac bodov Hrubala

03.08.2020 15:34

Ministerka spravodlivosti Kolíková si teraz môže a nemusí z úspešných uchádzačov vybrať nového predsedu.

Jozef Žarnovičan

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 9
Celková čítanosť: 71886x
Priemerná čítanosť článkov: 7987x

Autor blogu

Kategórie